begeleiders passend onderwijs

Het team van begeleiders Passend Onderwijs maakt deel uit van het verbreed OPDC van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden. De Begeleiders Passend onderwijs richten zich op het versterken van de basisondersteuning van de VO-scholen.

Taken van de BPO’er

De Begeleiders Passend Onderwijs (BPOers) van het samenwerkingsverband leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de basisondersteuning en ondersteunen docenten bij het beter omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Alle schoollocaties voor regulier voortgezet onderwijs hebben een vaste BPOer als eerste aanspreekpunt met een brede kennis van zaken op het gebied van leeren/of gedragsproblematiek. Daarnaast beschikt elke BPOer nog over specifieke expertise die, school overstijgend kan worden ingezet, naar gelang de vraag van scholen. De BPO’ers ondersteunen de scholen bij het signaleren en verhelderen van de vraagstelling, adviseren, begeleiden en verbinden. Ze participeren in het ondersteuningsteam op de scholen. Ze kunnen ingezet worden voor klassenen/of leerling observaties, ondersteunende en coaching gesprekken met mentoren/docenten en geven docent(teams) pedagogische en didactische handelingsadviezen met betrekking tot de omgang met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. De coaching gesprekken voor de docent gaan middels de oplossingsgerichte methodiek, handelingsgericht werken of met schoolvideo interactiebegeleiding (SVIB). De BPOers kunnen op de onderstaande terreinen hun kennis en expertise inzetten binnen de scholen:

  • Consultatie en advies, met namegerichtop mentoren, docenten(teams)ter vergroting van kennis en vaardigheden, gerelateerd aan passend onderwijs;
  • Prescreening middels observatie en gesprekken;
  • Begeleidingstrajecten, ter versterking van de handelingsvaardigheid van docenten bij het omgaan van verschillen tussen leerlingen in de klas;
  • Consultatie en advies over de inzet van preventieve (interventie)programma’s op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag;
  • Consultatie en advies over begeleiden van leerlingen met specifieke fysieke beperkingen of medische klachten;
  • Deskundigheidsbevordering van docenten of schoolteams, middels workshops of trainingen;
  • Kritische vriend voor de school;
  • Borging van kwaliteit;
  • Kortdurende ondersteuning, individueel of groepsgewijs voor leerlingen.In de komende beleidsperiode wordt door het BPOteam jaarlijks met de directeur van de school en andere relevante belanghebbenden, waaronder de JGZcoördinator ‘Regie op preventie’bepaald welke versterkende activiteiten voor het daarop volgend schooljaar binnen de schoollocatie worden uitgezet en welke doelen de school daarmee binnen de ondersteuningsstructuur wil bereiken. Afspraken worden vastgelegd in het jaarplan van de schoolen het jaarplan/activiteitenplanvan het BPO-team.

Scholen

De volgende BPO’ers zijn gekoppeld aan de scholen:

BPO’er Schoollocatie
Igna Mulder (teamleider)

Christelijk Lyceum Delft, locatie Molenhuispad

International School Delft

Liane Sloos

Stanislas College, locatie Westplantsoen

Stanislas College, locatie Dalton Reinier

Stanislas College, locatie Pijnacker

Sonja de Jong

Laurentius Praktijkschool

Stanislas College, locatie Krakeelpolderweg

Jacqueline Kurpershoek

Christelijk Lyceum Delft, locatie SC Delfand

Christelijk Lyceum Delft, locatie Hof van Delft

ISK

Corine Segers

Grotius College, locatie Juniusstraat

Grotius College, locatie Praktijkschool